Francuska droga do gospodarki niskoemisyjnej inspiracją dla Polski

Europa stawia sobie coraz ambitniejsze cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Francja jest jednym z głównych zwolenników rozwijania polityki klimatycznej i ograniczenia emisji CO2. Oznacza to transformację gospodarki w kierunku modelu niskoemisyjnego. Francuskie firmy prowadzące działalność w Polsce, takie jak: EDF, Saint-Gobain, czy Carrefour starają się inspirować polskie przedsiębiorstwa, w oparciu o własne doświadczenia. Różne modele transformacji energetycznej będą jednym z głównych tematów omawianych podczas tegorocznej edycji Spotkań Warszawskich organizowanych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą, które odbędą się 21 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie.

Konieczność przeciwdziałania zmianom klimatu prowadzi do transformacji globalnego systemu energetycznego od konwencjonalnych źródeł energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. W grudniu podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu (COP21) spotkają się przedstawiciele ponad 200 państw ONZ, w celu ustalenia globalnej strategii walki ze zmianami klimatycznymi. W ramach UE do takiego porozumienia doszło w październiku ub. r., kiedy kraje UE-28 przyjęły pakiet energetyczny i klimatyczny 2030, określający cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% w porównaniu z rokiem 1990 oraz podnoszący udział energetyki odnawialnej do 27% dla całej Unii.

Na tle państw zabiegających o zaostrzenie polityki klimatycznej zdecydowanie wyróżnia się Francja, która w lipcu br. przyjęła ambitną ustawę energetyczną. Dokument integruje wszystkie aspekty zielonej transformacji gospodarki. Zakłada m.in. zmniejszenie zużycia energii o 50% do 2050 r. w porównaniu z rokiem 2012, redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. a także zmniejszenie zużycia paliw kopalnych o 30% i wzrost wykorzystania technologii odnawialnych do 32% w 2030 roku. Jednocześnie do 2025 r. z 75% do 50% ma zostać zredukowany udział energetyki jądrowej we francuskim miksie energetycznym. Ustawa wprowadza także wysoki podatek za emisję CO2.

Polska także stoi przed wyzwaniem dotyczącym transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Jej mapę drogową ma stanowić rządowy dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2050 r.”, mający na celu stworzenie optymalnych warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

„Francuskie doświadczenia w zakresie redukcji emisji, zwiększenia efektywności energetycznej oraz wzrostu udziału źródeł odnawialnych w gospodarce, mogą stanowić inspirację dla podmiotów decydujących o przyszłości polskiego rynku energii” – powiedział Maciej Witucki, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej i Współprzewodniczący Spotkań Warszawskich. „Poprzez organizację wydarzeń, takich jak Spotkania Warszawskie czy cykliczne zebrania Komitetu Energetyki i Środowiska, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, stara się popularyzować francuskie rozwiązania i technologie dla gospodarki niskoemisyjnej oraz dobre praktyki realizowane w tym zakresie przez firmy francuskie, działające na polskim rynku” – dodał Maciej Witucki.

Przykładowo, obecna w Polsce od ponad 16 lat Grupa EDF, mająca 10-procentowy udział w polskim rynku energii elektrycznej i 15-procentowy udział w rynku ciepła sieciowego, realizuje aktualnie kompleksowy plan modernizacji swoich aktywów wytwórczych we Wrocławiu, Rybniku, Krakowie, Gdańsku i Gdyni. Program ma na celu: dostosowanie bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i azotu (dyrektywa IED), podniesienie ich efektywności operacyjnej i przedłużenie okresu eksploatacji co najmniej do 2035 r. Dzięki zabudowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, emisje tlenków siarki zmniejszą się od pięciu do siedmiu razy, a tlenków azotu od dwóch do trzech razy w zależności od lokalizacji. Grupa EDF prowadzi w Polsce także ośrodek badawczy wspierający realizację projektów inwestycyjnych w oparciu o najlepsze i najbardziej ekologiczne technologie. Obszar badań obejmuje redukcję emisji do atmosfery NOx, SO2, CO2, wychwytywanie i składowanie CO2 (CCS), spalanie i współspalanie biomasy oraz zagospodarowanie ubocznych produktów spalania.

„Z założeń europejskiej polityki klimatycznej jasno wynika, że wszystkie kraje europejskie muszą przejść transformację energetyczną i dążyć do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych i bezemisyjnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej. Sposób, w jaki to osiągną, zależy od specyfiki każdego kraju. W przypadku Polski rola węgla jest i pozostanie kluczowa. Tym niemniej Polska, jako kraj europejski, musi dążyć do zrównoważonego miksu energetycznego, uwzględniającego znacznie większy udział źródeł odnawialnych (takich jak wiatr, woda czy słońce) i niskoemisyjnych (gaz, atom) w produkcji energii” – powiedział Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska. „W przypadku Polski w ograniczeniu śladu środowiskowego pomocny może być większy udział źródeł kogeneracyjnych w produkcji energii. Źródła te odznaczają się większą efektywnością i znacznie mniejszą emisyjnością w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej” – dodał Thierry Doucerain.

Z kolei jeden z największych inwestorów zagranicznych w Polsce i światowy lider w sektorze budownictwa, Grupa Saint Gobain, koncentruje swoje działania wokół zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne i poprawy efektywności energetycznej. Realizuje to m.in. dzięki ciągłej modernizacji obiektów i procesów produkcji w zakładach należących do Grupy. W 2012 roku marka ISOVER przystąpiła do realizacji globalnego projektu o nazwie CARE:4® Grupy Saint-Gobain, który zobowiązuje wszystkie spółki Grupy do czterokrotnej redukcji zużycia energii w nowo powstających i poddawanych gruntownej renowacji budynkach użytkowanych przez Saint-Gobain. W efekcie siedziba ISOVER w Gliwicach została poddana kompletnej modernizacji. W jej trakcie wykorzystano nie tylko materiały izolacyjne z wełny mineralnej, ale także dokonano montażu paneli fotowoltaicznych. Efektem przeprowadzonych prac była blisko pięciokrotna redukcja zapotrzebowania budynku na energię.

„Zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne i poprawa efektywności energetycznej to główne cele jakimi Saint-Gobain kieruje się projektując innowacyjne rozwiązania dla sektora budownictwa. W ocenie Grupy przyczynia się to nie tylko do ochrony klimatu, ale również sprzyja wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy” – mówi François-Xavier Moser, Prezes Saint-Gobain w Polsce, Rumunii i Bułgarii. „Warto pamiętać, że wyzywania klimatyczne mają zasięg globalny, ale sprostanie im w dużej mierze zależy od działań podejmowanych lokalnie. Dlatego Saint-Gobain realizuje wiele inicjatyw o charakterze regionalnym, które mają bezpośrednie przełożenie na transformację gospodarki do modelu niskoemisyjnego” – podkreśla François-Xavier Moser.

Sieć handlowa Carrefour podjęła w swoich placówkach globalny wysiłek na rzecz klimatu, zobowiązując się do ograniczenia emisji CO2 o 40% do 2025 r. oraz o 70% do 2050 r., w porównaniu z poziomem z roku 2010. Aby tego dokonać, Carrefour stawia sobie następujące cele: ograniczenie zużycia energii o 30% do 2025 r., ograniczenie o 40% emisji CO2 związanej z chłodzeniem do 2025 r., ograniczenie o 30% emisji CO2 związanej z transportem do 2025 oraz zaangażowanie dostawców w ograniczenie przez nich emisji CO2.

„Sieć handlowa Carrefour w Polsce podjęła szereg działań na rzecz klimatu: wprowadziliśmy energooszczędny system chłodniczy, wymieniliśmy oświetlenie na systemy LED, a także stale optymalizujemy transport. Nasza polityka zarządzania produktami spożywczymi zapobiega marnowaniu niesprzedanej żywności, która jest przekazywana do odpowiednich organizacji, bądź też, jako bioodpady,
jest transportowana do lokalnych kompostowni, celem dalszego przetworzenia” – mówi prezes Carrefour Polska, Guillaume de Colonges.

Transformacja europejskiego rynku energii, będzie jednym z tematów Spotkań Warszawskich 2015, które odbędą się 21 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczestnicy dorocznych debat organizowanych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą, tym razem będą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie „Czy warto być green?”. Trzystu najważniejszych przedstawicieli biznesu, polityki i nauki wspólnie zastanowią się jak wykorzystać francuskie doświadczenie w celu zbudowania polskiej gospodarki niskoemisyjnej przy zachowaniu jej konkurencyjności oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Foto Jim Trodel

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *